Tasnádi Gergely (Bátor és Gideon)
0

Általános Szerződési Feltételek

Bátor és Gideon Webáruház – www.batoresgideon.hu


1. A Szolgáltató adatai

A www.batoresgideon.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató):

a) cégnév: TestReForma Kft.
b) nyilvántartó hatóság: A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
c) cégjegyzékszám: 01-09-408296
d) adószám: 29171505-2-42
e) székhely: 1163 Budapest, Lipcse u. 9.
f) postacím: 1163 Budapest, Lipcse u. 9.
g) üzleti tevékenység helye: országos
h) email cím: info@batoresgideon.hu
i) telefonszám: +36-20-524-7182
j) faxszám: -
k) a tevékenységet engedélyező hatóság: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
l) tárhelyszolgáltató neve, székhelye, email címe: Viacom Informatikai Kft., 2225 Üllő, Gyár utca 8., info@viacomkft.hu

2. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a Webáruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.batoresgideon.hu webcímen. A Szolgáltató telefonos rendelést is elfogad, a +36 20 524-7182 telefonszámon. A fentiektől eltérő módon történő megrendelés nem lehetséges.

2. Szolgáltató a rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, a rendelések visszaigazolását elektronikus úton (email) küldi el a Vevők részére.
 

3. A megrendelés módja:

a) A termékeket a Vevő a Webáruházban tudja kosárba helyezni, majd a Megrendelem gombra kattintás után megjelenő regisztrációs felületen regisztrálnia kell a megrendelés leadásához.
b) A regisztrációs adatok kitöltése után szállítási (házhozszállítás), és fizetési (utánvét vagy online fizetés) módot választhat a Vevő.
c) Ezt követően áttekintheti a rendelési adatokat, majd a Megrendelem gombra kattintva a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.
e) A Szolgáltató visszaigazolást küld a megadott email címre 24 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés során a vevő által megadott adatokat és a megrendelt termékeket, valamint azok vételárát és a szállítási díjat. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
f) A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
g) A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az azonosítószám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
h) A Szolgáltató házhozszállítást kizárólag Magyarország területére vállal. Külföldre (Magyarország határain kívülre) történő szállítás igénye egyedi igénynem minősül, melyet a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken jelezheti a Vevő, és egyedi elbírálás után kap választ a Szolgáltatótól.
 

4. Megrendelések teljesítése:

a) A Szolgáltató a raktáron lévő termékeket 3 (három) munkanapon belül kiszállítja a megadott címre.
b) Amennyiben egy termék nincs raktáron, úgy a Webáruházban a termék adatlapján (termékoldalon) a Szolgáltató feltüntetni az átvétel várható időpontját.
c)  Amennyiben egy időben több megrendelés érkezik egy termékre, mint amennyi raktáron található, úgy a Szolgáltató időrendi sorrendben szolgálja ki a  Vevőket, és haladéktalanul értesíti azon Vevőket, akiket nem tud 3 munkanapon belül kiszolgálni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szállítási határidő módosítására, melyről haladéktalanul (legkésőbb a rendelést követő 3 munkanapon belül) tájékoztatja a Vevőt. A Vevő nem köteles elfogadni a hosszabb szállítási időt, megrendelését a tájékoztatást követően lemondhatja.
d)  A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti, és ebben az esetben a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül, és az előre kifizetett vételárat köteles 14 napon belül visszafizetni a Vevő részére. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
e) A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban megtalálható információk – beleértve készletinformációk – pontosságáért. 
 

5. A Webáruházban megjelenített adatok, információk, képek

a) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

b) A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

c) Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

6. Elállás, felmondás, szavatosság

1.Elállási, felmondási jog:

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a Webáruház Kapcsolat oldalán megtalálható telefonszámon vagy email címen, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

b) A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

c) A termék átvételének (kézhezvételnek) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

d) Elállás esetén a terméket a Vevőnek saját költségén kell visszaküldenie a Szolgáltató székhelyére (1031 Budapest, Amfiteátrum utca 22.) A Szolgáltató ebben az esetben legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.

e) Szállítási díjat a Szolgáltató a teljes rendeléstől való elállás esetén térít vissza.

f)  Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

g) A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Szolgáltatónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, amennyiben a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

h) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

i) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele a Szolgáltatónak nem áll módjában.

j) A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, például olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

k) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

l) Ha a Vevő Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, akkor elállás helyett felmondásra jogosult. Vevő a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja  a Vevő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

2. Szavatosság:

a. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

b. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

c. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

d. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

e. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán vagy megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

f. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.

g. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó / forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered, vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető. A gyártónak / forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

h. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Vevő az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Vevő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével email-ben vagy telefonon fordulhat a Szolgáltatóhoz a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@batoresgideon.hu címen.

 

Hatálybalépés: 2021. augusztus

Érvényes: Visszavonásig vagy módosításig.